Nieuws


Behandelt de rechtbank mijn zaak nog?

In deze onzekere tijden krijgt Hofzicht Advocaten van veel cliënten de vraag of hun zaak nog wordt behandeld door de rechtbank en of het nog zin heeft een nieuwe zaak te starten. Graag geven wij hier toelichting hierop.

Alle gerechten in Nederland (rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges) zijn en blijven ook na 6 april gesloten. Dat wil zeggen dat er geen zittingen plaatsvinden, waarbij alle betrokkenen en publiek in persoon aanwezig kunnen zijn, tenzij de zaak ‘urgent’ bevonden wordt door de rechtspraak.

Urgente zaken zijn bijvoorbeeld strafzaken waarin de client vastzit en uithuisplaatsingen waarin de termijn verloopt. Zelfs voor urgente zaken vinden de zittingen veelal schriftelijk plaats, doordat alle procespartijen van tevoren schriftelijk hun standpunt kenbaar maken en de rechtbank daar schriftelijk een beslissing op neemt. In veel gevallen wordt de client dan wel telefonisch gehoord, waar mogelijk in een telefonisch groepsgesprek met de advocaat erbij.

Na 6 april 2020 wordt de lijst met urgente zaken uitgebreid door de rechtspraak, maar op dit moment is nog niet bekend welke zaken dit dan betreft. Dit verandert echter niets aan de werkwijze van de rechtbank, namelijk dat de zaken zoveel mogelijk schriftelijk, of telefonisch worden afgedaan.

Momenteel verzoekt de rechtbank in lopende zaken aan de advocaten of zij erin toestemmen dat de zaak schriftelijk wordt afgedaan. In overleg tussen de advocaten, de clienten en de rechtbank wordt dan afgestemd hoe dit er precies uit moet zien. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er nog aanvullende stukken of een schriftelijke toelichting kan worden ingediend, waarmee de rechtbank rekening houdt in haar beslissing. Mogelijk is het in uw belang om wel op korte termijn een beslissing te krijgen van de rechtbank, uw advocaat kan hierover ook zelf contact opnemen met de rechtbank en een verzoek doen om de zaak schriftelijk af te doen. U ontvangt dan volgens de wettelijke termijnen binnen vier weken schriftelijk de uitspraak.

Het kan dus ook zeker zin hebben om een nieuwe procedure te starten en dat is ook zeker mogelijk. Administratief werkt de rechtbank zoveel mogelijk door en er zijn alternatieve, tijdelijke regelingen opgesteld door de rechtbank om verzoekschriften, dagvaardingen en andere stukken in te dienen. Uw advocaat kan u hier meer over vertellen. Als uw zaak urgent is, urgent wordt na 6 april, of het van belang is om een datum van indiening van een verzoekschrift / aanhangig maken van een dagvaarding vast te stellen, kan het raadzaam zijn om nu een nieuwe procedure te starten. De advocaten van Hofzicht Advocaten kunnen u hierover altijd van advies voorzien.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Werkwijze-van-de-Rechtspraak-na-6-april.aspx

27 maart 2020


Onderhoudsverplichtingen in het coronatijdperk

De ingrijpende maatregelen die de overheid in verband met het coronavirus op advies van het RIVM heeft genomen, kunnen voor veel mensen van invloed zijn op hun financiële mogelijkheden op korte en langere termijn. Mensen raken hun baan kwijt, veel zzp’ers hebben opdrachten uitgesteld of zelfs geannuleerd zien worden, horecagelegenheden zijn voorlopig gesloten of beperkt open en thuiswerken wordt aangeraden, maar is in verschillende beroepsgroepen niet mogelijk. Welke gevolgen de coronacrisis in financiële zin zal hebben blijft onzeker en kan per persoon of onderneming zeer verschillen.

Indien sprake is van een substantiële wijziging van het inkomen kan een wijziging van de onderhoudsverplichtingen worden verzocht. Dit geldt voor zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie. Hoewel de overheid bijvoorbeeld voor mkb- en zzp-ondernemers middels een noodpakket miljarden uittrekt om ondernemend Nederland te ondersteunen en er alles aan gedaan wordt om de financiële pijn te verzachten, kan het voor sommigen – wellicht zelfs velen – toch betekenen dat er geen financiële mogelijkheden meer zijn om de eerder vastgestelde alimentatieverplichtingen te kunnen nakomen of dat de inkomsten niet langer in verhouding staan tot de eerder vastgestelde onderhoudsverplichtingen. Daarbij dient nog wel opgemerkt te worden dat de inkomensdaling niet verwijtbaar mag zijn.

Onze advocaten helpen u graag bij het bepalen wat voor u persoonlijk de juiste stappen zijn. Wij kunnen bijvoorbeeld aan de hand van de huidige situatie opnieuw uw draagkracht berekenen. In sommige gevallen dient vervolgens zo spoedig mogelijk een wijzigingsverzoek te worden ingediend bij de rechtbank om in ieder geval een ingangsdatum van de wijziging te kunnen bewerkstelligen, vaak wordt door de rechtspraak immers de datum van indiening van een verzoekschrift als ingangsdatum van het nieuw te betalen bedrag gehanteerd, terwijl het in andere gevallen juist goed is om het contact te zoeken met de onderhoudsgerechtigde om bijvoorbeeld een tijdelijke verlaging overeen te trachten te komen. Zelfstandig beslissen de onderhoudsverplichtingen niet meer na te komen is in ieder geval een slecht idee en kan u achteraf duur komen te staan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de familierechtadvocaten van ons kantoor. U kunt telefonisch ons bereiken op 070 – 820 92 50 of per email: info@hofzichtadvocaten.nl. Op onze website vindt u ook de directe contactgegevens van onze advocaten.

26 maart 2020


Samenscholen strafbaar?

Het kabinet heeft op 23 maart 2020 aanvullende maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen.

Samenkomsten
De eerste maatregel die werd aangekondigd luidt dat alle samenkomsten, zijnde evenementen en bijeenkomsten, verboden zijn tot 1 juni 2020.

Minister Grapperhaus verwees voor de definitie van openbare samenkomsten naar artikel 174 Gemeentewet. In lid 1 van artikel 174 Gemeentewet is geregeld dat de burgemeester belast is met het toezicht op ‘openbare samenkomsten en vermakelijkheden alsmede op de voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven’. Eenvoudig gezegd komt dit erop neer dat de burgemeester in de gaten houdt of alles goed verloopt op openbare plekken, plekken dus die voor iedereen toegankelijk zijn zoals een festival of kermis, maar ook een dorpsplein. Als dit niet het geval is kan de burgemeester, met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid, een bevel geven. Zo’n bevel kan bijvoorbeeld inhouden dat een bepaalde locatie zal worden gesloten.

Als u een bevel van de burgemeester niet opvolgt, bent u strafbaar op grond van artikel 184 Wetboek van Strafrecht. Overtreding wordt bestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie (4.350 euro).

De noodverordening
Om de bestaande maatregelen beter te kunnen handhaven is de mogelijkheid aan burgemeesters gegeven om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden.

De juridische basis voor een noodverordening kunt u vinden in artikel 176 Gemeentewet. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat noodbevoegdheden worden ingezet bij ‘extreme omstandigheden’. In artikel 175 lid 1 Gemeentewet worden een aantal omstandigheden opgenoemd: ‘een oproerige beweging, andere ernstige wanordelijkheden of rampen, dan wel enige vrees voor het ontstaan daarvan’. De coronacrisis kan, onder verwijzing naar artikel 1 Wet veiligheidsregio’s, worden omschreven als een ramp: ‘een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken’.

De mogelijkheid om makkelijker en sneller te kunnen optreden geldt voor de volgende drie categorieën: voor locaties in het geval van groepsvorming, voor winkels en voor openbaar vervoer. De burgemeester kan de volgende tijdelijke maatregelen vaststellen die voor iedereen gelden.

 • Locaties
  De burgemeester kan bepalen dat bepaalde locaties in uw gemeente zoals stranden en parken worden gesloten.
 • Groepsvorming
  De burgemeester in uw gemeente kan bepalen (op sommige locaties) een verbod op groepsvorming in te voeren. De overheid heeft deze maatregel al genoemd. Er is tot 1 juni 2020 sprake van verboden groepsvorming als u met drie of meer mensen samenkomt terwijl u geen huishouden vormt en daarbij geen rekening houdt met de 1,5 meter afstand.
 • Winkels en openbaar vervoer
  Indien u eigenaar bent van een winkel en besluit deze open te houden, bent u verplicht ervoor te zorgen dat het winkelend publiek zich aan de veilige afstand van anderhalve meter kan houden. Een scherp deurbeleid kan daar een onderdeel van zijn. Houdt u zich niet aan deze afspraken, dan kan de burgemeester uw winkel sluiten.

Om erachter te komen welke maatregelen er bij u in de buurt worden genomen, kunt u de noodverordening van uw gemeente raadplegen. In het algemeen wordt deze gepubliceerd op de website van uw gemeente.

Indien u handelt in strijd met de voorschriften uit de verordening, bent u strafbaar op grond van artikel 443 Wetboek van Strafrecht. Overtreding wordt bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie (4.350 euro). Dit zijn maximale straffen. Op het moment van schrijven is nog onduidelijk wat de exacte hoogte van de boete zal zijn. Uit de berichtgeving is al wel duidelijk dat particulieren een boete kunnen krijgen die kan oplopen tot 400 euro. Bedrijven kunnen een boete krijgen die kan oplopen tot 4000 euro.

Gevolgen boete voor VOG
Een boete heeft uiteraard direct financiële gevolgen voor uzelf, maar kan op termijn ook gevolgen hebben voor bijvoorbeeld een VOG-aanvraag. Het niet opvolgen van een bevel van de burgemeester levert u namelijk een strafbaar feit en dus een strafblad op. Een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Uw werkgever kan hierom vragen voordat u in dienst komt. Handel daarom verstandig en denk aan de veilige afstand van anderhalve meter!

Natuurlijk kunt u met vragen over dit onderwerp, of andere juridisch gerelateerde zaken contact met ons opnemen. Belt u daarvoor met telefoonnummer 070 – 820 92 50 of mailt u naar info@hofzichtadvocaten.nl

25 maart 2020


NOW-maatregel: breng uw omzet in kaart!

Werkend Nederland wordt geconfronteerd met de ingrijpende maatregelen om het Coronavirus te bestrijden. Iedereen in Nederland wordt geadviseerd zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden. Alle eet- en drinkgelegenheden, scholen en kinderdagverblijven, sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en coffeeshops zijn verplicht de deuren te sluiten tot en met maandag 6 april 2020. Door deze maatregelen zien veel ondernemingen hun omzet dalen of hebben zelfs helemaal geen omzet meer.

Het kabinet heeft diverse maatregelen aangekondigd om banen en inkomens te beschermen. Een daarvan is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-maatregel). Deze maatregel vervangt de Werktijdverkorting. Werkgevers kunnen – onder voorwaarden – een beroep doen op deze regeling om een voorschot tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen.

Op het moment van publicatie van dit artikel wordt gewerkt aan de invoering en openstelling ervan. Het is dus nog niet mogelijk om een NOW-aanvraag in te dienen. Op dit moment zijn de voorwaarden in grote lijnen wel bekend. Een aantal voorwaarden houden verband met de omzetdaling. Zo dient de werkgever een omzetverlies te verwachten van tenminste 20% vanaf 1 maart 2020. Daarnaast bedraagt de tegemoetkoming in de loonkosten maximaal 90% van de loonsom en wordt de tegemoetkoming afhankelijk gesteld van het verwachte omzetverlies.

In het licht van deze voorwaarden, luidt het advies om uw omzetdaling in kaart te brengen en na te gaan of deze daling verband houdt met het Coronavirus en de daarbij genomen maatregelen. Op deze manier kunt u beter inschatten of u aanspraak kunt maken op de NOW-maatregel en nagaan hoe hoog de tegemoetkoming in de loonkosten zal zijn. In uw rol als werkgever ben u namelijk verplicht het loon tot 100% aan te vullen. Het is prettig als u op voorhand inzicht heeft in uw kosten die u zelf aan moet vullen. Een aantal voorbeelden:

 • Indien 100% van uw omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van uw loonkosten.
 • Indien 50% van uw omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van uw loonkosten.
 • Indien 25% van uw omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% uw loonkosten.

Het maken van een reële inschatting van uw omzetdaling is ook om een andere reden relevant. Het daadwerkelijke verlies in omzet wordt achteraf vastgesteld. Aan de hand daarvan wordt gekeken of de tegemoetkoming in de loonkosten te ruim of te beperkt is geweest. Indien u bij uw aanvraag had aangegeven een forse omzetdaling te verwachten en dit achteraf meevalt, kan een terugvordering aan de orde zijn.

Kortom, u handelt verstandig door uw omzetdaling in kaart te brengen. Zo weet u of u aanspraak kunt maken op de NOW-maatregel en hoe hoog uw kosten zullen zijn. Door het maken van een reële inschatting kan een terugvordering worden voorkomen.

Heeft u vragen of wenst u advies in dit kader, neemt u dan gerust contact op met de arbeidsrechtadvocaten van ons kantoor op telefoonnummer 070 – 820 92 50 of per e-mail: info@hofzichtadvocaten.nl. Op onze website vindt u ook de directe contactgegevens van onze advocaten.

23 maart 2020


Ouderschap in de tijd van Corona-maatregelen

Nu het Coronavirus wereldwijd de nodige, ingrijpende maatregelen vraagt van iedereen, geldt dit zeker voor kinderen. Scholen en kinderopvangverblijven zijn gesloten en kinderen worden geacht thuis hun huiswerk te maken en scholing te krijgen. Maar hoe zit het met de afgesproken zorgregeling in deze tijd?

Advies RIVM: afwijken zorgregeling?
De adviezen van het RIVM, waarop de regering haar maatregelen baseert gelden voor iedere inwoner van Nederland en dus ook voor kinderen en hun ouders, of zij nu bij elkaar wonen of niet. Dat betekent dat kinderen niet naar school kunnen, maar wel het huis uit mogen, zolang zij geen ziekteverschijnselen hebben en ook zij zich houden aan social distancing (ofwel het houden van 1,5 meter tot andere kinderen en volwassenen). In beginsel is er dan ook geen reden om af te wijken van het ouderschapsplan en de geldende zorgregeling. Daarbij geldt natuurlijk dat beide ouders (en de eventuele nieuwe partners en andere familieleden) de algemene adviezen van het RIVM dienen op te volgen ter bevordering van ieders gezondheid:

 • Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts;
 • Mijd sociale contacten;
 • Als u geen klachten heeft, werk zoveel mogelijk thuis of probeer uw werktijden te verspreiden;
 • Zorg voor goede hygiënemaatregelen:
  • Was uw handen regelmatig met water en zeep;
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes;
  • Geen handen schudden.

Afwijkende afspraken zorgregelling
Toch merken wij dat veel ouders zich zorgen maken of het wel veilig om de zorgregeling door te laten gaan. Maak deze zorgen tijdig bespreekbaar met de andere ouder. Zorg er dus voor dat de ouder die het kind zou komen ophalen niet zonder aankondiging voor een dichte deur staat en zorg ervoor dat u beiden begripvol met de situatie omgaat en kijkt of er mogelijk alternatieve wijzen van contact mogelijk zijn als er teveel zorgen spelen bij een van beide ouders. Denk hierbij aan telefonisch contact, maar natuurlijk ook videobellen en het samen aan de telefoon lezen van een boek of kijken van een favoriet tv-programma van uw kind. Natuurlijk is er in deze tijden bij beide ouders de vurige wens om bij hun kind te zijn, maar de omstandigheden maken soms dat dit niet goed mogelijk is.

Verstandig kan ook zijn om bij het doorlopen van de zorgregeling af te spreken hoe er gehandeld moet worden met het huiswerk dat thuis gedaan moet worden, of er extra tussentijds contact met de andere ouder wenselijk is en wat de afspraken zijn in het geval er wel een lock down wordt aangekondigd of de door de overheid getroffen maatregelen in andere zin worden aangepast.

Medische beslissingen
Mochten er medische beslissingen genomen moeten worden over uw kind, dan geldt dat u die als ouders waar mogelijk gezamenlijk moet nemen als u het gezamenlijk ouderlijk gezag draagt over uw kind. Is er sprake van spoed in een noodsituatie en kunt u de andere ouder niet bereiken, dan bent u in het belang van uw kind wellicht genoodzaakt een noodzakelijke spoedeisende medische beslissing alleen te nemen. Probeert u dit te voorkomen door aan de andere ouder al uw recente contactgegevens te vertrekken en bereikbaar te zijn voor de anderen ouder. Informeert u de andere ouder altijd zo spoedig als dit mogelijk is. Beide ouders hebben toegang tot een ziek kind, ook als dit in het ziekenhuis is waar het kind medisch verzorgd wordt. Ook in deze situatie geldt dat u in overleg met elkaar moet blijven, bijvoorbeeld over het afwisselen van bezoek. Draagt u het eenhoofdig gezag over uw kind, dan mag u medische beslissingen alleen nemen, maar geldt nog steeds de wettelijke verplichting om de andere ouder tijdig (dus voorafgaand aan een gezagsbeslissing) te informeren en consulteren.

Advies nodig?
Heeft u vragen of wenst u advies over de zorgregeling, of beslissingen over uw kind in deze situatie, neemt u dan gerust contact op met de familierechtadvocaten van ons kantoor op telefoonnummer 070 – 820 92 50 of per e-mail: info@hofzichtadvocaten.nl. Op onze website vindt u ook de directe contactgegevens van onze advocaten.

Wij wensen iedereen veel gezondheid toe, pas op elkaar en verlies het belang van uw kind niet uit het oog.

23 maart 2020


Indexatie alimentatie per 2020

Op grond van de wet (artikel 1:402a BW) indexeren alimentatiebedragen, vastgelegd in een overeenkomst of in een rechterlijke uitspraak. Het aan alimentatie te betalen bedrag wordt verhoogd met een percentage gelijk aan ‘het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen per 30 september van enig jaar en het overeenkomstige indexcijfer in het voorafgaande jaar’. De Minister van Justitie stelt dit percentage jaarlijks vast. Voor 2020 is dit percentage vastgesteld op 2,5%. Ontvangt of betaalt u alimentatie? Houd hier dan rekening mee. Indien u over dit onderwerp advies of een (her-)berekening van uw alimentatie wenst, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor.

November 2019