Nieuws


Het uitbetalen van vakantiegeld in crisistijden

In navolging op de vraag of uw werkgever u kan verplichten vakantiedagen op te nemen ontstaat mogelijk de vraag of uw werkgever uw vakantiegeld in mag houden of later mag betalen als uw werkgever met het uitbetalen ervan in de financiële problemen komt.

Vakantiebijslag
In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is geregeld dat u recht heeft op vakantiebijslag. In de volksmond noemt men dit ook wel vakantiegeld of vakantietoeslag. De hoogte van dit bedrag is ten minste 8% van uw brutoloon over het afgelopen jaar. Van voorgaande kan bij arbeidsovereenkomst of cao worden afgeweken. Uw werkgever dient de vakantiebijslag tenminste één keer per jaar uit te betalen, uiterlijk in de maand juni. In een publiekrechtelijke regeling (regels die door de overheid worden gemaakt) of schriftelijke overeenkomst kunnen andere afspraken worden gemaakt over het moment waarop uitbetaling van de vakantiebijslag plaatsvindt.

Uitstellen
Uit het voorgaande volgt dat u recht heeft op vakantiebijslag. Uw werkgever mag uw vakantiebijslag dus niet inhouden om overige kosten te kunnen voldoen. Het is eveneens niet toegestaan een lager bedrag uit te betalen, tenzij u daar als werknemer mee instemt. Om betalingsproblemen te voorkomen is het wel mogelijk eenmalig het vakantiegeld op een later tijdstip of in termijnen te betalen. Zoals u hiervoor heeft kunnen lezen is dit mogelijk als dit is geregeld bij publiekrechtelijke regeling of schriftelijke overeenkomst. Uw werkgever kan in samenspraak met u eenvoudig gebruik maken van deze laatste mogelijkheid. In dat geval dient uw werkgever de afspraak schriftelijk vast te leggen waarin u beide aangeeft akkoord te gaan met het op een later moment uitbetalen van de vakantiebijslag.

NOW-maatregel
Uw werkgever kan bij een omzetverlies van minimaal 20% aanspraak maken op de NOW-maatregel. In dat geval ontvangt uw werkgever een tegemoetkoming in een deel van de loonsom over de periode maart 2020 tot en met mei 2020. Naast deze tegemoetkoming ontvangt uw werkgever 30% opslag bovenop de loonsom voor werkgeverslasten zoals vakantiebijslag en pensioenpremie. Ook de opbouw van vakantiebijslag wordt dus, in elk geval gedeeltelijk, gecompenseerd door de NOW-maatregel. Het voorschot van de NOW-maatregel wordt aan uw werkgever betaald. Uw werkgever is, gedurende de periode dat hij gebruik maakt van deze regeling, verplicht uw reguliere salaris door te betalen.

Faillissementsuitkering UWV
Indien uw werkgever uw loon niet meer kan betalen vanwege betalingsonmacht door bijvoorbeeld een faillissement, kunt u zich wenden tot het UWV voor een uitkering. Het UWV zal onderzoeken of er sprake is van blijvende betalingsonmacht. Indien dit het geval is, betaalt het UWV de achterstallige vakantietoeslag over een periode van 12 maanden voordat u ontslag heeft gekregen, uit

Heeft u vragen omtrent uw vakantiegeld, neem dan contact op met een van onze arbeidsrechtdeskundigen!

29 april 2020


De Coronaboete

De afgelopen weken zijn duizenden boetes uitgedeeld voor het overtreden van de coronamaatregelen. Wie met drie of meer personen op straat bijeenkomt en daarbij geen 1,5 meter afstand houdt, kan worden beboet. Deze boetes zijn voor 13 t/m 17-jarigen 95 euro en voor degene die 18 jaar en ouder is, 390 euro. Met wat voor ‘soort’ boete hebben we hier te maken en welke gevolgen heeft deze boete voor u?

Strafbeschikking
De boete die wordt opgelegd is een strafbeschikking. Dit is een straf die het Openbaar Ministerie, zonder tussenkomst van de rechter, op kan leggen voor veel voorkomende strafbare feiten. Na het opleggen van de boete ontvangt u een brief thuis waarin staat hoeveel en wanneer u dit bedrag moet betalen. Als u het niet eens bent met deze strafbeschikking dan kunt u binnen 14 dagen bezwaar maken bij de officier van justitie. Dit heet: in verzet gaan. U dient in dat geval de boete niet te betalen omdat dit betekent dat u de strafbeschikking accepteert en uw schuld wordt vastgesteld. Er zijn twee manieren om in verzet te gaan: 1) u kunt een brief sturen of 2) u kunt naar de balie van het parket (kantoor van het Openbaar Ministerie) bij u in de buurt gaan. Op dit moment is de Centrale Balie gesloten waardoor het niet mogelijk is om in persoon verzet in te stellen. Het opsturen van een brief ligt daarom voor de hand. In de brief (ook wel: verzetschrift) neemt u een aantal gegevens uit de strafbeschikking over zoals de datum, het CJIB-nummer en de naam van de organisatie die u de boete heeft gegeven. De brief moet verder voorzien zijn van de datum waarop u de brief schrijft, uw naam en adres en een handtekening zodat mededelingen over de strafbeschikking naar u toe kunnen worden gezonden. In de brief motiveert u waarom u het niet eens bent met de boete. De strafbeschikking voegt u als kopie toe aan de brief.

Nadat u tijdig verzet heeft ingesteld kan de officier van justitie de zaak voorleggen aan de rechter. In dit geval ontvangt u een oproep waarin staat op welke dag en tijdstip de rechter uw zaak zal behandelen. De officier van justitie kan ook besluiten om de strafbeschikking in te trekken of te wijzigen. Als de officier de strafbeschikking intrekt komt daarmee een einde aan de strafvervolging en hoeft u de boete dus niet te betalen. Indien de officier de (hoogte van de) strafbeschikking wijzigt, kunt u daarmee akkoord gaan. Wanneer u niet akkoord gaat, blijft het verzet van kracht en wordt uw zaak voorgelegd aan de rechter.

Justitiële documentatie
Nadat u de strafbeschikking heeft betaald en daarmee de strafbeschikking hebt geaccepteerd wordt daarvan een aantekening gemaakt op uw uittreksel justitiële documentatie, in de volksmond ook wel strafblad genoemd. Voor overtredingen waarbij een strafbeschikking van minder dan 100,00 euro wordt opgelegd, geldt dit niet waardoor minderjarigen die een boete ontvangen voor het overtreden van de coronamaatregelen geen aantekening krijgen. De aantekening wordt 5 jaar na de einduitspraak of na het volledig betalen van de strafbeschikking verwijderd. Een strafblad kan gevolgen hebben voor het aanvragen van een verklaring van goed gedrag (VOG). Uw werkgever kan hierom vragen voordat u in dienst komt. De afgifte van de VOG wordt in beginsel geweigerd als het herhalen van het strafbare feit (in dit artikel: het overtreden van de coronamaatregelen) in de functie waarvoor u de VOG aanvraagt een risico voor de samenleving zou opleveren. Daarbij wordt ook gekeken of het strafbare feit een belemmering vormt voor de uitoefening van de functie waarvoor de VOG is aangevraagd. Besloten kan worden de VOG toch af te geven als uw belang bij het verstrekken van de VOG zwaarder weegt dan het belang van de samenleving om beschermd te worden. Gelet op het voorgaande is het raadzaam juridisch advies in te winnen op het moment dat u de reden van de boete betwist.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp of bijstand wenst kunt u contact met ons opnemen. Belt u daarvoor met telefoonnummer 070 – 820 92 50 of mail naar info@hofzichtadvocaten.nl

21 april 2020


Corona als middel in het strafrecht

De termen ‘coronahoester’ en coronaspuger’ worden gebruikt in de rechtspraak. Hiermee wordt gedoeld op het bewust spugen of hoesten in de richting van een ander waarbij vaak de woorden worden toegevoegd dat hij of zij besmet is met het coronavirus. Ook los van het spugen en hoesten ziet – met name de politie – zich bij een aanhouding geconfronteerd met de uitlating dat iemand is besmet met het coronavirus. Levert dit een strafbaar feit op en zo ja welke straf volgt er dan?

Strafbaar feit
Het bespugen van iemand en/of het dreigen met coronabesmetting kunnen bij diverse strafbepalingen worden ondergebracht zoals (zware) mishandeling of bedreiging.

Het spugen of hoesten in iemands gezicht wordt geschaard onder poging tot zware mishandeling, aldus minister Grapperhaus. Hoewel gepubliceerde uitspraken ontbreken zijn landelijk al meerdere ‘coronaspugers’ en ‘coronahoesters veroordeeld door de rechter.

De rechtbank Den Haag oordeelde (ECLI:NL:RBDHA:2020:2766) dat het uiten van de woorden “Ik heb corona, blijf van mij af” te kwalificeren is als een bedreiging met zware mishandeling. Hierbij nam de rechtbank in aanmerking dat er nog geen medicijn voor het virus is en er een aanmerkelijke kans is dat je bij besmetting op de intensive care terechtkomt.

Straf
In een uitspraak van de rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2020:2696) werd uitgebreid stilgestaan bij de vraag of dit soort misdrijven - waarbij het coronavirus wordt ingezet als middel om misdrijven te plegen - zouden moeten leiden tot een hogere straf. De rechtbank oordeelde dat het bij deze misdrijven gelet op de huidige maatschappelijke omstandigheden voor de hand ligt hoger te straffen. De rechtbank probeert hiermee te voorkomen dat iemand het nog eens doet. Ook geeft de rechtbank aan dat het hoger straffen is bedoeld om duidelijk te maken dat de maatschappij wel wat anders aan haar hoofd heeft.

De hoogte van de straf is afhankelijk van het soort misdrijf dat wordt gepleegd. Ook wordt gekeken naar de ernst ervan en de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan. Zo overwoog de rechtbank Rotterdam in bovengenoemde uitspraak dat de politieagenten geen gevaar hebben gelopen door de bedreiging met de woorden “Ik ga spugen, ik maak jullie allemaal ziek, ik heb corona” omdat de verdachte meteen zijn hoofd opzij deed nadat de agenten daarom vroegen. Hierdoor werd de strafverhoging beperkt tot 25%. Ook kan worden gekeken naar de vraag tegen wie het misdrijf is gericht. Er zal sprake zijn van strafverhoging als het slachtoffer werkt in een cruciaal beroep of kwetsbaar is. Denk daarbij aan de politie of een oudere.

In de afgelopen drie weken hebben rechters 20-corona gerelateerde strafzaken (digitaal) behandeld via het snelrecht. Tot dusver is er in 13 van deze zaken uitspraak gedaan. De gemiddelde opgelegde straf is 56 dagen gevangenisstraf, waarbij in sommige gevallen een deel voorwaardelijk werd opgelegd.

Opmerking verdient dat er in de op rechtspraak.nl gepubliceerde zaken sprake was van meerdere strafbare feiten en de hoogte van de straf dus niet enkel is gebaseerd op een bedreiging of (poging) tot zware mishandeling.

16 april 2020


Wat betekent het coronavirus voor uw vakantiedagen?

Door de coronacrisis gaan vakanties niet door of worden uitgesteld. Premie Mark Rutte adviseerde zelfs geen plannen te maken voor de meivakantie. Hierdoor zult u uw vakantiedagen niet (willen) opnemen. Werkgevers vrezen dat hierdoor een stuwmeer aan vakantiedagen ontstaat en werknemers massaal op vakantie willen zodra de maatregelen dat toelaten. Welke rechten heeft u in dit geval als werknemer? Hieronder zijn diverse situaties uitgewerkt waarmee u als werknemer geconfronteerd kunt worden.

Situatie 1: Uw werkgever gaat niet akkoord met het opnemen van uw vakantiedagen
De aanspraak op vakantiedagen is wettelijk vastgelegd. Uw werkgever is verplicht om u in de gelegenheid te stellen deze vakantiedagen op te nemen. De vakantiedagen worden vastgesteld overeenkomstig uw wensen. Dit ligt anders op het moment dat uw werkgever gewichtige redenen kenbaar maakt die zich tegen het opnemen van deze vakantiedagen verzetten. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als het opnemen van vakantiedagen ertoe zou leiden dat dit de gang van zaken in het bedrijf zou ontwrichten. Uw belang om vakantiedagen op te nemen weegt daar in zo’n geval niet tegenop. Wanneer u werkt in cruciale beroepen zoals de zorgsector is denkbaar dat u vanwege de huidige periode op grond van gewichtige reden de vakantie uit zal moeten uitstellen. Uw werkgever dient een dergelijke reden binnen twee weken kenbaar te maken. In overleg met u is het mogelijk de datum van de vakantie te wijzigen. Indien u hierdoor schade lijdt zoals het annuleren van de vakantie, dan is uw werkgever verplicht de schade te vergoeden. Indien u als gevolg van een gewichtige reden redelijkerwijs niet in staat bent geweest om vakantie op te nemen, dan blijft de aanspraak op vakantiedagen zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar in stand. Laat uw werkgever na gewichtige redenen aan u mede te delen, dan is de vakantie vastgesteld overeenkomstig uw wensen.

Situatie 2: U heeft verlof opgenomen maar uw vakantie gaat niet door
Op het moment dat uw vakantiedagen zijn goedgekeurd door de werkgever, bent u in beginsel gehouden deze dagen op te nemen als vakantiedagen. Wanneer uw vakantie niet doorgaat vanwege de huidige maatregelen, kan het zijn dat het uw voorkeur heeft op dit moment te werken en de vakantiedagen op een later moment op te nemen. In dit geval kunt u uw werkgever verzoeken de vakantiedagen in te trekken. Uw werkgever is niet verplicht dit verzoek in te willigen. U kunt hierover in overleg treden met uw werkgever.

Situatie 3: U bent op vakantie en wordt ziek
Indien u vakantiedagen heeft opgenomen, maar ziek wordt tijdens deze vakantie, dan gelden deze dagen niet als vakantiedagen. De vakantiedagen waarop u ziek bent gelden dan als ziekteverlof. Dit is anders wanneer u uw werkgever toestemming geeft om deze dagen wel als vakantiedagen aan te merken. Zorg ervoor dat u zich in een dergelijk geval officieel ziekmeldt bij uw werkgever en bereikbaar blijft.

Situatie 4: Uw werkgever vraagt u vakantiedagen op te nemen
Uw werkgever kan u niet verplichten vakantiedagen op te nemen. Wel kan het zijn dat er in uw arbeidsovereenkomst, cao of personeelsregeling afspraken zijn gemaakt over de periode waarin u vakantie dient op te nemen of sprake is van verplichte vrije dagen. Als dat zo is, dan bent u daar al eerder mee akkoord gegaan en kan uw werkgever daar gebruik van maken. Ook is het natuurlijk mogelijk dat u vrijwillig instemt met het opnemen van vakantiedagen als uw werkgever u daarom verzoekt. Afhankelijk van de gemaakte afspraken over de ADV-uren kan uw werkgever u wel verplichten ADV-uren op te nemen als hij als gevolg door de coronacrisis minder werk heeft. In dit geval dient u na te gaan wat hierover is afgesproken in uw arbeidsovereenkomst of cao.

9 april 2020


Hoe gaan gevangenissen om met #corona?

Niet alleen mensen die normaal gesproken in vrijheid kunnen leven, ervaren nu de ingrijpende gevolgen van de #coronacrisis. Ook binnen de gevangenismuren hebben alle coronamaatregelen een enorme impact.

Om het coronavirus buiten de deur te houden, besloot de Dienst Justitiële Inrichtingen (#DJI) al op 14 maart 2020 om al het bezoek aan gedetineerden op te schorten, alle verloven in te trekken en de dagprogramma’s aan te passen. Uitzondering hierop vormt bezoek van de ouders of wettelijk verzorgers van jongeren, gedetineerd in een justitiële jeugdinrichting. Zij mogen de jongere nog wel bezoeken. Deze maatregelen zijn inmiddels verlengd tot en met 28 april 2020.

Om het contact tussen gedetineerden en hun naasten toch zoveel mogelijk in stand te laten, hebben de gevangenissen de belmogelijkheden verruimd. Niet alleen via de gewone telefoon, maar ook via Skype. U kunt dan ook uw Skypenaam doorgeven aan de gevangenis, zodat er via Skype contact met u kan worden opgenomen door uw naaste die vastzit.

Helaas hebben alle preventieve maatregelen niet kunnen voorkomen dat er toch bij een aantal gedetineerden in de PI Scheveningen, de PI Schiphol en tbs-klinieken de Rooyse Wissel en de Oostvaarderskliniek een corona besmetting is vastgesteld. Hoe zeer u uw naaste ook mist als die op dit moment vastzit, de maatregelen die DJI heeft genomen blijken hiermee van levensbelang. DJI houdt nauw contact met de GGD en neemt extra maatregelen, zoals het plaatsen in isolatie in het geval van gezondheidsklachten die passen bij het coronavirus en het geven van voorlichting en informatie, rondom corona en mogelijke besmetting.

Ook kan angst voor besmetting met het coronavirus reden zijn om een schorsingsverzoek in te dienen bij de rechtbank. De advocaat kan de rechtbank verzoeken uw naaste geschorst te krijgen in het geval hij in een PI in voorlopige hechtenis zit. Rechtbanken nemen dit niet zonder meer aan, dus een gedegen schorsingsplan met strikte voorwaarden is daarvoor noodzakelijk.

Tot slot dragen gedetineerden ook, waar zij kunnen, hun steentje bij aan de strijd tegen het coronavirus. Sinds 24 maart 2020 maken gedetineerden in zes gevangenissen in Nederland mondkapjes.

2 april 2020


NOW-maatregel

Het kabinet heeft vandaag de voorwaarden van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) bekend gemaakt. Met deze regeling hoopt het kabinet ervoor te zorgen dat u als ondernemer uw personeel kunt doorbetalen. Zo kunt u uw personeel hopelijk behouden en wordt werkloosheid voorkomen. De regeling is hieronder uitgewerkt aan de hand van de 5 W’s.

Waarom
Vanwege de uitbraak van het coronavirus kunt u zich als ondernemers geconfronteerd zien met overheidsmaatregelen die impact hebben op uw omzet. De huidige situatie beschouwt het kabinet niet als ‘normaal ondernemersrisico’. Daarom komt het kabinet u als ondernemer tegemoet met een subsidie zodat zoveel mogelijk werknemers met kennis en ervaring in dienst kunnen blijven, werkloosheid wordt voorkomen en u uw werknemers baan- en inkomenszekerheid kan bieden in deze onzekere tijden.

Wie
De regeling is van toepassing als uw onderneming in de maanden maart, april en mei 2020 ten minste 20% omzetdaling heeft en u personeel in dienst heeft, ongeacht of zij in vaste dienst zijn.

 • Vereist is dat de startdatum van uw omzetdaling valt in de meetperiode: de maanden maart, april of mei 2020. De omzet die u in deze periode draait wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier, zodat beide cijfers zien op een omzet over drie maanden.
 • Uw omzetdaling moet het gevolg zijn van buitengewone omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien uw omzet daalt vanwege de maatregelen die de overheid oplegt zoals de sluiting van horecagelegenheden. Werkgevers hoeven niet aan te tonen in hoeverre deze omstandigheden hebben bijgedragen aan de omzetdaling.

Wat
U ontvangt als ondernemer een tegemoetkoming in de loonsom van maximaal 90% naar rato van de omzetdaling (90% vergoeding in geval van 100% omzetverlies, 45% vergoeding in geval van 50% omzetverlies). De tegemoetkoming geldt aanvankelijk voor de loonsom van maart tot en met mei 2020. In beginsel is het voorschot dat wordt verstrekt gebaseerd op de loonsom over het aangiftetijdvak januari 2020. Ook aanvullende lasten en kosten zoals de opbouw van vakantiebijslag wordt gecompenseerd.

Aan welke regels moet u als ondernemer zich houden om aanspraak te kunnen maken op deze tegemoetkoming?

 • U moet zich inspannen om het reguliere salaris van uw werknemers gelijk te houden en door te betalen aan uw werknemers.
 • U mag geen aanvraag indienen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen gedurende de periode dat de subsidie wordt ontvangen.

Waar
U kunt als ondernemer uw tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV. Het UWV verstrekt binnen 2-4 weken een voorschot nadat positief is beslist op uw aanvraag.

Wanneer
Het UWV streeft ernaar om het mogelijk te maken een aanvraag in te dienen vanaf 6 april 2020. Indien het UWV deze streefdatum niet haalt, loopt de aanvraagperiode in elk geval van 14 april tot en met 31 mei 2020 en vangt eerder aan indien dit mogelijk is.

Zoals in een eerder bericht op deze website aangegeven, betreft het een voorschot. Het UWV zal binnen 22 weken de definitieve subsidie vaststellen aan de hand van het daadwerkelijke verlies in omzet. Aan de hand daarvan wordt gekeken of de tegemoetkoming in de loonkosten te ruim of te beperkt is geweest. Indien u bij uw aanvraag aangeeft een forse omzetdaling te verwachten en dit achteraf meevalt, kan een terugvordering aan de orde zijn. U handelt verstandig door uw omzetdaling ten opzichte van voorgaande jaren in kaart te brengen. Zo weet u of u aanspraak kunt maken op de NOW-maatregel en hoe hoog uw kosten zullen zijn. Door het maken van een reële inschatting kan een terugvordering worden voorkomen.

Via deze link kunt u de kamerstukken downloaden waarin de NOW-maatregel is uitgewerkt.

Via deze link kunt u het antwoord vinden op veelgestelde vragen over de NOW-maatregel.

31 maart 2020


Kan de politie binnenvallen op mijn verjaardag?

Tijdens de persconferentie op 23 maart 2020, waarbij aanvullende maatregelen werden aangekondigd om het coronavirus te bestrijden, werd het dringende advies gegeven thuis niet meer dan drie gasten te ontvangen. Hierbij geldt nog steeds de regel dat uw gasten de 1,5 meter afstand in acht kunnen en moeten nemen. Om dit beleid kracht bij te zetten is op 26 maart 2020 in de noodverordening van de 25 Nederlandse veiligheidsregio’s opgenomen dat het verboden is ‘samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen’. In de toelichting staat dat ook samenkomsten buiten de publieke ruimte onder dit artikel vallen. ‘Zo kan worden opgetreden tegen bijvoorbeeld ‘coronafeestjes’ in studentenhuizen, garages, loodsen en dergelijke’. Dit beleid bracht vragen met zich mee. Kan de politie nu ook zomaar binnenvallen op mijn verjaardag?

Nee, dat mag niet zomaar. Artikel 12 Grondwet beschermt immers het huisrecht. Dit huisrecht beschermt u tegen een inbreuk van de huisvrede door de overheid. Oftewel: de ongestoorde rust en vrede binnen uw woning. Degene die het huis feitelijk gebruikt (de bewoner) kan aanspraak maken op dit recht.

Met de handhaving van de Coronamaatregelen is de politie belast. De politie dient, alvorens een woning te betreden, op grond van de Algemene wet op het binnentreden toestemming te vragen aan de bewoner. Indien u als bewoner de politie toestemming verleent, mag de politie uw woning binnentreden. Indien u geen toestemming verleent, mogen zij in beginsel uw woning niet binnentreden. Echter, het huisrecht uit artikel 12 Grondwet is geen absoluut recht. De politie mag daarom in gevallen ‘bij of krachtens de wet bepaald’ toch bij u naar binnen ondanks dat u geen toestemming daarvoor hebt gegeven.

Zo’n wet, waarin is geregeld in welke gevallen een inbreuk op het huisrecht is toegestaan, is bijvoorbeeld het Wetboek van Strafvordering. De politie kan onder meer uw woning binnentreden om een verdachte aan te houden, bepaalde voorwerpen in beslag te nemen, of de woning te doorzoeken.

Maar zelfs in deze gevallen mag de politie niet zomaar uw woning binnentreden als u daarvoor geen toestemming geeft. Op grond van de Algemene wet op het binnentreden heeft de politie een schriftelijke machtiging nodig. Deze schriftelijke machtiging kan worden opgevraagd bij de (hulp)officier van justitie en de advocaat-generaal bij het ressortsparket (officier van justitie in hoger beroep). Ook op deze regel geldt een uitzondering. Indien er sprake is van ernstig en onmiddellijk gevaar voor personen of goederen, mag de politie ook zonder een schriftelijke machtiging bij u naar binnen. Of een mogelijke besmetting van het coronavirus hier ook onder valt is onduidelijk, maar wel voor te stellen.

De politie heeft dus niet het recht om zomaar binnen te treden in een woning. Hoe zit het dan als u besluit een feest te geven met meer dan drie gasten, terwijl uw woning onvoldoende ruimte biedt voor het houden van de vereiste 1,5 meter afstand? Het handelen in strijd met de voorschriften uit de noodverordening is strafbaar gesteld in artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht. Dit wordt bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie. De politie kan dus met een schriftelijke machtiging binnentreden in uw woning, ook zonder uw toestemming, als zij vermoeden dat de gezondheid van u en uw gasten in gevaar is en u een strafbaar feit begaat door zich niet te houden aan de getroffen maatregelen. Tot nu toe is dit ook daadwerkelijk gebeurd en zijn er door de politie al een aantal feesten stilgelegd. De aanwezigen konden rekenen op een geldboete die oploopt tot 400 euro per persoon.

Ook binnenshuis doet u er dus verstandig aan niet meer dan drie gasten op bezoek te krijgen!

30 maart 2020


Behandelt de rechtbank mijn zaak nog?

In deze onzekere tijden krijgt Hofzicht Advocaten van veel cliënten de vraag of hun zaak nog wordt behandeld door de rechtbank en of het nog zin heeft een nieuwe zaak te starten. Graag geven wij hier toelichting hierop.

Alle gerechten in Nederland (rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges) zijn en blijven ook na 6 april gesloten. Dat wil zeggen dat er geen zittingen plaatsvinden, waarbij alle betrokkenen en publiek in persoon aanwezig kunnen zijn, tenzij de zaak ‘urgent’ bevonden wordt door de rechtspraak.

Urgente zaken zijn bijvoorbeeld strafzaken waarin de client vastzit en uithuisplaatsingen waarin de termijn verloopt. Zelfs voor urgente zaken vinden de zittingen veelal schriftelijk plaats, doordat alle procespartijen van tevoren schriftelijk hun standpunt kenbaar maken en de rechtbank daar schriftelijk een beslissing op neemt. In veel gevallen wordt de client dan wel telefonisch gehoord, waar mogelijk in een telefonisch groepsgesprek met de advocaat erbij.

Na 6 april 2020 wordt de lijst met urgente zaken uitgebreid door de rechtspraak, maar op dit moment is nog niet bekend welke zaken dit dan betreft. Dit verandert echter niets aan de werkwijze van de rechtbank, namelijk dat de zaken zoveel mogelijk schriftelijk, of telefonisch worden afgedaan.

Momenteel verzoekt de rechtbank in lopende zaken aan de advocaten of zij erin toestemmen dat de zaak schriftelijk wordt afgedaan. In overleg tussen de advocaten, de clienten en de rechtbank wordt dan afgestemd hoe dit er precies uit moet zien. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er nog aanvullende stukken of een schriftelijke toelichting kan worden ingediend, waarmee de rechtbank rekening houdt in haar beslissing. Mogelijk is het in uw belang om wel op korte termijn een beslissing te krijgen van de rechtbank, uw advocaat kan hierover ook zelf contact opnemen met de rechtbank en een verzoek doen om de zaak schriftelijk af te doen. U ontvangt dan volgens de wettelijke termijnen binnen vier weken schriftelijk de uitspraak.

Het kan dus ook zeker zin hebben om een nieuwe procedure te starten en dat is ook zeker mogelijk. Administratief werkt de rechtbank zoveel mogelijk door en er zijn alternatieve, tijdelijke regelingen opgesteld door de rechtbank om verzoekschriften, dagvaardingen en andere stukken in te dienen. Uw advocaat kan u hier meer over vertellen. Als uw zaak urgent is, urgent wordt na 6 april, of het van belang is om een datum van indiening van een verzoekschrift / aanhangig maken van een dagvaarding vast te stellen, kan het raadzaam zijn om nu een nieuwe procedure te starten. De advocaten van Hofzicht Advocaten kunnen u hierover altijd van advies voorzien.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Werkwijze-van-de-Rechtspraak-na-6-april.aspx

27 maart 2020


Onderhoudsverplichtingen in het coronatijdperk

De ingrijpende maatregelen die de overheid in verband met het coronavirus op advies van het RIVM heeft genomen, kunnen voor veel mensen van invloed zijn op hun financiële mogelijkheden op korte en langere termijn. Mensen raken hun baan kwijt, veel zzp’ers hebben opdrachten uitgesteld of zelfs geannuleerd zien worden, horecagelegenheden zijn voorlopig gesloten of beperkt open en thuiswerken wordt aangeraden, maar is in verschillende beroepsgroepen niet mogelijk. Welke gevolgen de coronacrisis in financiële zin zal hebben blijft onzeker en kan per persoon of onderneming zeer verschillen.

Indien sprake is van een substantiële wijziging van het inkomen kan een wijziging van de onderhoudsverplichtingen worden verzocht. Dit geldt voor zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie. Hoewel de overheid bijvoorbeeld voor mkb- en zzp-ondernemers middels een noodpakket miljarden uittrekt om ondernemend Nederland te ondersteunen en er alles aan gedaan wordt om de financiële pijn te verzachten, kan het voor sommigen – wellicht zelfs velen – toch betekenen dat er geen financiële mogelijkheden meer zijn om de eerder vastgestelde alimentatieverplichtingen te kunnen nakomen of dat de inkomsten niet langer in verhouding staan tot de eerder vastgestelde onderhoudsverplichtingen. Daarbij dient nog wel opgemerkt te worden dat de inkomensdaling niet verwijtbaar mag zijn.

Onze advocaten helpen u graag bij het bepalen wat voor u persoonlijk de juiste stappen zijn. Wij kunnen bijvoorbeeld aan de hand van de huidige situatie opnieuw uw draagkracht berekenen. In sommige gevallen dient vervolgens zo spoedig mogelijk een wijzigingsverzoek te worden ingediend bij de rechtbank om in ieder geval een ingangsdatum van de wijziging te kunnen bewerkstelligen, vaak wordt door de rechtspraak immers de datum van indiening van een verzoekschrift als ingangsdatum van het nieuw te betalen bedrag gehanteerd, terwijl het in andere gevallen juist goed is om het contact te zoeken met de onderhoudsgerechtigde om bijvoorbeeld een tijdelijke verlaging overeen te trachten te komen. Zelfstandig beslissen de onderhoudsverplichtingen niet meer na te komen is in ieder geval een slecht idee en kan u achteraf duur komen te staan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de familierechtadvocaten van ons kantoor. U kunt telefonisch ons bereiken op 070 – 820 92 50 of per email: info@hofzichtadvocaten.nl. Op onze website vindt u ook de directe contactgegevens van onze advocaten.

26 maart 2020


Samenscholen strafbaar?

Het kabinet heeft op 23 maart 2020 aanvullende maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen.

Samenkomsten
De eerste maatregel die werd aangekondigd luidt dat alle samenkomsten, zijnde evenementen en bijeenkomsten, verboden zijn tot 1 juni 2020.

Minister Grapperhaus verwees voor de definitie van openbare samenkomsten naar artikel 174 Gemeentewet. In lid 1 van artikel 174 Gemeentewet is geregeld dat de burgemeester belast is met het toezicht op ‘openbare samenkomsten en vermakelijkheden alsmede op de voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven’. Eenvoudig gezegd komt dit erop neer dat de burgemeester in de gaten houdt of alles goed verloopt op openbare plekken, plekken dus die voor iedereen toegankelijk zijn zoals een festival of kermis, maar ook een dorpsplein. Als dit niet het geval is kan de burgemeester, met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid, een bevel geven. Zo’n bevel kan bijvoorbeeld inhouden dat een bepaalde locatie zal worden gesloten.

Als u een bevel van de burgemeester niet opvolgt, bent u strafbaar op grond van artikel 184 Wetboek van Strafrecht. Overtreding wordt bestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie (4.350 euro).

De noodverordening
Om de bestaande maatregelen beter te kunnen handhaven is de mogelijkheid aan burgemeesters gegeven om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden.

De juridische basis voor een noodverordening kunt u vinden in artikel 176 Gemeentewet. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat noodbevoegdheden worden ingezet bij ‘extreme omstandigheden’. In artikel 175 lid 1 Gemeentewet worden een aantal omstandigheden opgenoemd: ‘een oproerige beweging, andere ernstige wanordelijkheden of rampen, dan wel enige vrees voor het ontstaan daarvan’. De coronacrisis kan, onder verwijzing naar artikel 1 Wet veiligheidsregio’s, worden omschreven als een ramp: ‘een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken’.

De mogelijkheid om makkelijker en sneller te kunnen optreden geldt voor de volgende drie categorieën: voor locaties in het geval van groepsvorming, voor winkels en voor openbaar vervoer. De burgemeester kan de volgende tijdelijke maatregelen vaststellen die voor iedereen gelden.

 • Locaties
  De burgemeester kan bepalen dat bepaalde locaties in uw gemeente zoals stranden en parken worden gesloten.
 • Groepsvorming
  De burgemeester in uw gemeente kan bepalen (op sommige locaties) een verbod op groepsvorming in te voeren. De overheid heeft deze maatregel al genoemd. Er is tot 1 juni 2020 sprake van verboden groepsvorming als u met drie of meer mensen samenkomt terwijl u geen huishouden vormt en daarbij geen rekening houdt met de 1,5 meter afstand.
 • Winkels en openbaar vervoer
  Indien u eigenaar bent van een winkel en besluit deze open te houden, bent u verplicht ervoor te zorgen dat het winkelend publiek zich aan de veilige afstand van anderhalve meter kan houden. Een scherp deurbeleid kan daar een onderdeel van zijn. Houdt u zich niet aan deze afspraken, dan kan de burgemeester uw winkel sluiten.

Om erachter te komen welke maatregelen er bij u in de buurt worden genomen, kunt u de noodverordening van uw gemeente raadplegen. In het algemeen wordt deze gepubliceerd op de website van uw gemeente.

Indien u handelt in strijd met de voorschriften uit de verordening, bent u strafbaar op grond van artikel 443 Wetboek van Strafrecht. Overtreding wordt bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie (4.350 euro). Dit zijn maximale straffen. Op het moment van schrijven is nog onduidelijk wat de exacte hoogte van de boete zal zijn. Uit de berichtgeving is al wel duidelijk dat particulieren een boete kunnen krijgen die kan oplopen tot 400 euro. Bedrijven kunnen een boete krijgen die kan oplopen tot 4000 euro.

Gevolgen boete voor VOG
Een boete heeft uiteraard direct financiële gevolgen voor uzelf, maar kan op termijn ook gevolgen hebben voor bijvoorbeeld een VOG-aanvraag. Het niet opvolgen van een bevel van de burgemeester levert u namelijk een strafbaar feit en dus een strafblad op. Een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Uw werkgever kan hierom vragen voordat u in dienst komt. Handel daarom verstandig en denk aan de veilige afstand van anderhalve meter!

Natuurlijk kunt u met vragen over dit onderwerp, of andere juridisch gerelateerde zaken contact met ons opnemen. Belt u daarvoor met telefoonnummer 070 – 820 92 50 of mailt u naar info@hofzichtadvocaten.nl

25 maart 2020


NOW-maatregel: breng uw omzet in kaart!

Werkend Nederland wordt geconfronteerd met de ingrijpende maatregelen om het Coronavirus te bestrijden. Iedereen in Nederland wordt geadviseerd zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden. Alle eet- en drinkgelegenheden, scholen en kinderdagverblijven, sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en coffeeshops zijn verplicht de deuren te sluiten tot en met maandag 6 april 2020. Door deze maatregelen zien veel ondernemingen hun omzet dalen of hebben zelfs helemaal geen omzet meer.

Het kabinet heeft diverse maatregelen aangekondigd om banen en inkomens te beschermen. Een daarvan is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-maatregel). Deze maatregel vervangt de Werktijdverkorting. Werkgevers kunnen – onder voorwaarden – een beroep doen op deze regeling om een voorschot tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen.

Op het moment van publicatie van dit artikel wordt gewerkt aan de invoering en openstelling ervan. Het is dus nog niet mogelijk om een NOW-aanvraag in te dienen. Op dit moment zijn de voorwaarden in grote lijnen wel bekend. Een aantal voorwaarden houden verband met de omzetdaling. Zo dient de werkgever een omzetverlies te verwachten van tenminste 20% vanaf 1 maart 2020. Daarnaast bedraagt de tegemoetkoming in de loonkosten maximaal 90% van de loonsom en wordt de tegemoetkoming afhankelijk gesteld van het verwachte omzetverlies.

In het licht van deze voorwaarden, luidt het advies om uw omzetdaling in kaart te brengen en na te gaan of deze daling verband houdt met het Coronavirus en de daarbij genomen maatregelen. Op deze manier kunt u beter inschatten of u aanspraak kunt maken op de NOW-maatregel en nagaan hoe hoog de tegemoetkoming in de loonkosten zal zijn. In uw rol als werkgever ben u namelijk verplicht het loon tot 100% aan te vullen. Het is prettig als u op voorhand inzicht heeft in uw kosten die u zelf aan moet vullen. Een aantal voorbeelden:

 • Indien 100% van uw omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van uw loonkosten.
 • Indien 50% van uw omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van uw loonkosten.
 • Indien 25% van uw omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% uw loonkosten.

Het maken van een reële inschatting van uw omzetdaling is ook om een andere reden relevant. Het daadwerkelijke verlies in omzet wordt achteraf vastgesteld. Aan de hand daarvan wordt gekeken of de tegemoetkoming in de loonkosten te ruim of te beperkt is geweest. Indien u bij uw aanvraag had aangegeven een forse omzetdaling te verwachten en dit achteraf meevalt, kan een terugvordering aan de orde zijn.

Kortom, u handelt verstandig door uw omzetdaling in kaart te brengen. Zo weet u of u aanspraak kunt maken op de NOW-maatregel en hoe hoog uw kosten zullen zijn. Door het maken van een reële inschatting kan een terugvordering worden voorkomen.

Heeft u vragen of wenst u advies in dit kader, neemt u dan gerust contact op met de arbeidsrechtadvocaten van ons kantoor op telefoonnummer 070 – 820 92 50 of per e-mail: info@hofzichtadvocaten.nl. Op onze website vindt u ook de directe contactgegevens van onze advocaten.

23 maart 2020


Ouderschap in de tijd van Corona-maatregelen

Nu het Coronavirus wereldwijd de nodige, ingrijpende maatregelen vraagt van iedereen, geldt dit zeker voor kinderen. Scholen en kinderopvangverblijven zijn gesloten en kinderen worden geacht thuis hun huiswerk te maken en scholing te krijgen. Maar hoe zit het met de afgesproken zorgregeling in deze tijd?

Advies RIVM: afwijken zorgregeling?
De adviezen van het RIVM, waarop de regering haar maatregelen baseert gelden voor iedere inwoner van Nederland en dus ook voor kinderen en hun ouders, of zij nu bij elkaar wonen of niet. Dat betekent dat kinderen niet naar school kunnen, maar wel het huis uit mogen, zolang zij geen ziekteverschijnselen hebben en ook zij zich houden aan social distancing (ofwel het houden van 1,5 meter tot andere kinderen en volwassenen). In beginsel is er dan ook geen reden om af te wijken van het ouderschapsplan en de geldende zorgregeling. Daarbij geldt natuurlijk dat beide ouders (en de eventuele nieuwe partners en andere familieleden) de algemene adviezen van het RIVM dienen op te volgen ter bevordering van ieders gezondheid:

 • Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts;
 • Mijd sociale contacten;
 • Als u geen klachten heeft, werk zoveel mogelijk thuis of probeer uw werktijden te verspreiden;
 • Zorg voor goede hygiënemaatregelen:
  • Was uw handen regelmatig met water en zeep;
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes;
  • Geen handen schudden.

Afwijkende afspraken zorgregelling
Toch merken wij dat veel ouders zich zorgen maken of het wel veilig om de zorgregeling door te laten gaan. Maak deze zorgen tijdig bespreekbaar met de andere ouder. Zorg er dus voor dat de ouder die het kind zou komen ophalen niet zonder aankondiging voor een dichte deur staat en zorg ervoor dat u beiden begripvol met de situatie omgaat en kijkt of er mogelijk alternatieve wijzen van contact mogelijk zijn als er teveel zorgen spelen bij een van beide ouders. Denk hierbij aan telefonisch contact, maar natuurlijk ook videobellen en het samen aan de telefoon lezen van een boek of kijken van een favoriet tv-programma van uw kind. Natuurlijk is er in deze tijden bij beide ouders de vurige wens om bij hun kind te zijn, maar de omstandigheden maken soms dat dit niet goed mogelijk is.

Verstandig kan ook zijn om bij het doorlopen van de zorgregeling af te spreken hoe er gehandeld moet worden met het huiswerk dat thuis gedaan moet worden, of er extra tussentijds contact met de andere ouder wenselijk is en wat de afspraken zijn in het geval er wel een lock down wordt aangekondigd of de door de overheid getroffen maatregelen in andere zin worden aangepast.

Medische beslissingen
Mochten er medische beslissingen genomen moeten worden over uw kind, dan geldt dat u die als ouders waar mogelijk gezamenlijk moet nemen als u het gezamenlijk ouderlijk gezag draagt over uw kind. Is er sprake van spoed in een noodsituatie en kunt u de andere ouder niet bereiken, dan bent u in het belang van uw kind wellicht genoodzaakt een noodzakelijke spoedeisende medische beslissing alleen te nemen. Probeert u dit te voorkomen door aan de andere ouder al uw recente contactgegevens te vertrekken en bereikbaar te zijn voor de anderen ouder. Informeert u de andere ouder altijd zo spoedig als dit mogelijk is. Beide ouders hebben toegang tot een ziek kind, ook als dit in het ziekenhuis is waar het kind medisch verzorgd wordt. Ook in deze situatie geldt dat u in overleg met elkaar moet blijven, bijvoorbeeld over het afwisselen van bezoek. Draagt u het eenhoofdig gezag over uw kind, dan mag u medische beslissingen alleen nemen, maar geldt nog steeds de wettelijke verplichting om de andere ouder tijdig (dus voorafgaand aan een gezagsbeslissing) te informeren en consulteren.

Advies nodig?
Heeft u vragen of wenst u advies over de zorgregeling, of beslissingen over uw kind in deze situatie, neemt u dan gerust contact op met de familierechtadvocaten van ons kantoor op telefoonnummer 070 – 820 92 50 of per e-mail: info@hofzichtadvocaten.nl. Op onze website vindt u ook de directe contactgegevens van onze advocaten.

Wij wensen iedereen veel gezondheid toe, pas op elkaar en verlies het belang van uw kind niet uit het oog.

23 maart 2020


Indexatie alimentatie per 2020

Op grond van de wet (artikel 1:402a BW) indexeren alimentatiebedragen, vastgelegd in een overeenkomst of in een rechterlijke uitspraak. Het aan alimentatie te betalen bedrag wordt verhoogd met een percentage gelijk aan ‘het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen per 30 september van enig jaar en het overeenkomstige indexcijfer in het voorafgaande jaar’. De Minister van Justitie stelt dit percentage jaarlijks vast. Voor 2020 is dit percentage vastgesteld op 2,5%. Ontvangt of betaalt u alimentatie? Houd hier dan rekening mee. Indien u over dit onderwerp advies of een (her-)berekening van uw alimentatie wenst, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor.

November 2019