Algemene Voorwaarden Hofzicht Advocaten

1. “Hofzicht advocaten” is de handelsnaam van Coöperatie Hofzicht advocaten U.A., ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 64149102 en statutair gevestigd te Den Haag. Leden van deze coöperatie zijn zelfstandig werkende advocaten, die – al dan niet door middel van een praktijkvennootschap – voor eigen rekening en risico hun advocatenpraktijk, mede onder de handelsnaam “Hofzicht advocaten”, uitoefenen. De in artikel 2 bedoelde overeenkomst van opdracht (hierna te noemen: “de Opdracht”) zal uitsluitend worden aangegaan met de advocaat (hierna te noemen: “de advocaat”), als opdrachtnemer. Coöperatie Hofzicht advocaten U.A., noch haar leden – behoudens de (opdrachtnemende) advocaat – zullen door de opdracht gebonden zijn.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan de advocaat verstrekte opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, zulks met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, tenzij voorafgaand aan de opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van voor de advocaat werkzame personen, hetzij werkzaam binnen het verband van Coöperatie Hofzicht advocaten U.A., hetzij daarbuiten.

3. Iedere (buiten-)contractuele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering van de advocaat wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. De polisvoorwaarden worden op verzoek toegezonden. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere (buiten-)contractuele aansprakelijkheid beperkt tot het door de advocaat voor de desbetreffende opdracht in het desbetreffende kalenderjaar ontvangen honorarium, exclusief verschotten en omzetbelasting, tot een maximum van € 25.000,00.

4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden die de opdrachtgever (hierna te noemen: “de Opdrachtgever”) krachtens de opdracht kan doen gelden vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij de advocaat zijn ingediend binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was, of redelijkerwijs kon zijn, met het bestaan van de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

5. Opdrachtgever stemt ermee in dat voor de uitvoering van de opdracht (mede) één of meer derden worden ingeschakeld, hetzij werkzaam binnen het verband van Coöperatie Hofzicht advocaten U.A., hetzij daarbuiten. Voor tekortkomingen van zulke derden is de advocaat niet aansprakelijk, behoudens opzet of grove nalatigheid van de Advocaat en/of indien de door deze derde afgesloten verzekering voor bedoelde tekortkoming een uitkering doet, maar niet voor meer dan het alsdan uit te keren bedrag. De bevoegdheid tot het inschakelen van derden omvat tevens de bevoegdheid om namens opdrachtgever in te stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door zulke derden.

6. De uitvoering van de opdracht(en) geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de (inhoud van) verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

7. Opdrachtgever vrijwaart de advocaat en diens hulppersonen tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die samenhangen met de opdracht, behoudens opzet of grove nalatigheid van de advocaat.

8. De door opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie bestaat uit honorarium, kantoorkosten, overige verschotten en omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is het honorarium gebaseerd op het overeengekomen uurtarief – en bij gebreke daarvan een redelijk uurtarief – en de aan de opdracht bestede tijd. De advocaat is bevoegd om het uurtarief te verhogen, onder meer in verband met stijgingen van de kosten van levensonderhoud. De overige verschotten bestaan uit kosten die in het kader van de Opdracht zijn gemaakt, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, reiskosten e.d.  Alle bedragen zijn exclusief BTW. De Advocaat kan betaling van een voorschot verlangen ter verrekening met de einddeclaratie.

9. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum zonder opschorting en/of verrekening te worden voldaan. De opdrachtgever is bij overschrijding van deze termijn in verzuim en wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot aan de datum van voldoening. Daarnaast komen de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt berekend aan de hand van de staffel van artikel 2 van het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten, voor rekening van de opdrachtgever.

10. De Advocaat is bevoegd om na voorafgaande kennisgeving de werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten indien een opeisbare declaratie of een gevraagd voorschot door de opdrachtgever niet is voldaan, zonder dat de advocaat aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die hierdoor mocht ontstaan.

11. Indien een opdracht door meer dan één opdrachtgever wordt verstrekt, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen.

12. Op de rechtsbetrekking met opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage. In afwijking van het voorgaande is de advocaat tevens bevoegd om een geschil aanhangig te maken bij de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

13. De Coöperatie Hofzicht advocaten U.A. kent een kantoorklachtenregeling voor cliënten, zoals bedoeld in artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur. De kantoorklachtenregeling is van toepassing op alle aan de advocaat verleende opdrachten en eveneens op de door onder de verantwoordelijkheid van de behandelend advocaat werkzame personen verrichte werkzaamheden. De cliënt is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht. De kantoorklachtenregeling is te vinden op de website.