Privacyverklaring Coöperatie Hofzicht advocaten U.A.

Het zal u niet ontgaan zijn dat op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking is getreden. Deze Verordening stelt vanuit de Europese Unie regels met als doel burgers extra bescherming te bieden tegen mogelijke inbreuken op hun privacy. Het gaat hier dan privacy in het geval van digitale verwerking van persoonsgegevens. Uiteraard respecteert Hofzicht Advocaten uw privacy en voldoen wij aan de eisen die de AVG stelt. Via deze verklaring informeren wij u graag over de manier waarop wij met uw privacy omgaan en geven wij uitvoering aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Persoonsgegevens

In de AVG staat het begrip ‘persoonsgegeven’ centraal. Bij deze zogeheten persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Niet allen direct herleidbare persoonsgegevens, zoals uw naam en adres vallen onder het begrip ‘persoonsgegeven’, ook gegevens die indirect te herleiden zijn tot een persoon, zoals nationaliteit, vallen onder het begrip ‘persoonsgegeven’. Hofzicht Advocaten behandelt de persoonlijke informatie (persoonsgegevens) die door u aan ons wordt verstrekt of anderszins door ons wordt verkregen en/of verwerkt vertrouwelijk en met de uiterste zorg. U ontvangt deze privacyverklaring omdat uw persoonsgegevens door uw advocaat zijn ontvangen en door ons worden verwerkt.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Hofzicht Advocaten verwerkt persoonsgegevens om onze diensten op het gebied van rechtsbijstand te kunnen bieden, onze dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Met het geven van een opdracht aan uw advocaat tot het geven van advies of het verlenen van rechtsbijstand, heeft u ons ook uw persoonsgegevens verstrekt of zijn deze anderszins in ons bezit gekomen. Uw persoonsgegevens zijn door u als betrokkene op eigen initiatief verstrekt, of zijn in het kader van de dienstverlening verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar gemaakt, waaronder wederpartijen, of zijn via openbare bronnen bekend geworden. Hofzicht Advocaten is naar de terminologie van de AVG verwerkingsverantwoordelijke geworden ten aanzien van uw persoonsgegevens. De overeenkomst tot opdracht met u als betrokkene, de uitvoering van deze opdracht, de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten, de belastingwet, de AVG of een andere wettelijke verplichting en een gerechtvaardigd belang kunnen - naast uw toestemming - ten grondslag liggen aan de verwerking van uw persoonsgegevens. De AVG heeft deze grondslagen vastgelegd in artikel 6, eerste lid, sub a t/m f.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Hofzicht Advocaten kan de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt, hetgeen mede afhankelijk is van het rechtsgebied waarop uw advocaat zijn of haar diensten verleent

 • voornamen;
 • achternaam;
 • BSN of vreemdelingennummer;
 • geboortedatum en geboorteplaats;
 • woon- of verblijfadres;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • burgerlijke staat;
 • NAW-gegevens van uw (ex-)partner en kinderen;
 • nationaliteit;
 • verblijfsstatus;
 • IBAN;
 • inkomens- en vermogensgegevens;
 • bezittingen en schulden;
 • arbeidsovereenkomst;
 • huurovereenkomst;
 • medische informatie;
 • justitiële documentatie.

Bovenstaande opsomming is niet limitatief. In overleg met u of wanneer onze dienstverlening zulks op grond van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst tot opdracht of een gerechtvaardigd belang vereist, kunnen wij andere, aanvullende persoonsgegevens verwerken.

Doel verwerking persoonsgegevens

Hofzicht Advocaten verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna tenoemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • het communiceren met u als betrokkene en eventuele andere bij de zaak betrokkenen (zoals wederpartijen, deskundigen, gerechten);
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • debiteurenbeheer;
 • klanttevredenheidsonderzoeken.

Uw persoonsgegevens worden door ons alleen gedeeld met derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van uw advocaat, zoals een IT-leverancier of accountant, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan Hofzicht Advocaten uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van uw advocaat uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. De door uw advocaat ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundige.

Hofzicht Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Hofzicht Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Hofzicht Advocaten bewaart uw persoonsgegevens, die worden verwerkt, niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Eigen beheer persoonsgegevens

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek als betrokkene geen of geen volledige uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van uw advocaat en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: Hofzicht advocaten
t.a.v. de contactpersoon AVG
Lange Poten 9
2511 CL Den Haag
e-mail: info@hofzichtadvocaten.nl
tel.: 070 - 820 92 50

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Hofzicht advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Persoonsgegevens op onze social media en website

Hofzicht Advocaten maakt bovendien gebruik van social media zoals Twitter, Facebook en Linkedin, doch zal nimmer (zonder uw toestemming) uw persoonsgegevens delen met deze social media, dan wel anderszins openbaar maken op social media. Hofzicht advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Uw gebruik van social media is voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen. Voorts houdt Hofzicht Advocaten gebruiksgegevens bij van de eigen website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Hofzicht advocaten verkocht aan derden. Teneinde het gebruiksgemak van de website van Hofzicht Advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op onze website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Hofzicht Advocaten maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Hofzicht advocaten geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor ten aanzien van social media is omschreven. Hofzicht Advocaten heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Wijzigingen privacyverklaring

Hofzicht advocaten heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen over onze privacyverklaring

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eerdergenoemde contactpersoon AVG.